Dansk Model Sejlklub / baade / A-båds regler
A-båds regler
FORSIDE  LINKS  |
 
     Reglement for sejlads med Klubbåde

 

 

                                                    Udarbejdet af bestyrelsen d. 2. april 1996

 

     § 1  Formålet med brugen af klubbåde er, at fremme interessen for kapsejlads med modelbåde. At
lære nye medlemmer om brugen & funktionerne af Rigning, Radiogrej og Specialbeslag.
Samt at motivere & styrke den enkelte til hurtigt selv at bygge A-båd, med de indhentede erfaringer.

 

     § 1 Betingelsen for sejlads med klubbåde, er at man er fuldgyldigt aktivt medlem af DMS, og intet
udestående har med klubben.

 

     § 2  Brugeren af klubbåden har det fulde ansvar, og er erstatningspligtig for evt. skader på båden
i tidsrummet fra indskrivning i logbogen indtil loggen føres af.
Er der sket skader på båden, meddeles dette til Bestyrelsen, hvorefter der vil blive taget stilling til
hvorledes udbedringen skal ske.
Småskader som sejleren selv er i stand til at udbedre, udbedres straks efter sejladsen, og beskrives
herefter i Logbogen.

 

     § 1  Sejlads med klubbåde fordrer

a)  Gummibåd er klar og i vandet inden klubbåden sættes i vandet.

b)  Sejlads med klubbåde, må kun foregå når mindst et medlem foruden Sejleren er til stede.

c)   Ingen klubbåde forlader klubben uden bestyrelsens godkendelse.

d)  Klubbåden efterlades altid i sejldygtig stand, dvs. :

1)  Blyakkumulatorer er altid sat i ladeaggregatet til opladning når man er færdig med sejladsen.

2)  Båd og Rig er intakt.

3)  Ethvert andet medlem af klubben, skal kunne sejle med båden uden først at skulle bruge værktøj.

 

     § 5  Sejleren af klubbåden starter med at skrive sit navn i den pågældende båds Logbog inden start,
og fører Logbogen færdig efter endt sejlads.

 

     § 6  Samtlige brugere af klubbåde, har pligt til vedligeholdelse af bådene, således at de altid er i god
sejldygtig stand.

        Hvis bestyrelsen skønner at bådene er blevet misligholdt vil brugerne blive bedt om, at udbedre det
        fornødne (Under kyndig vejledning i fald der er brug herfor).                                                

Ved vedligeholdelse forstås: Slibning & lakering af bådene, Beslagenes funktionsdygtighed (Rust m.m.)
Renholdelse, samt at bådene overholder kravene til målerbrevet.

 

     § 7 Gentagen tilsidesættelse af reglementet vil medføre, at medlemmet i fremtiden vil miste retten til
at benytte klubbens både.

 

 

Godkendt af generalforsamlingen den 25. april 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printvenlig udgave