Dansk Model Sejlklub / DMS / Vedtægter
DMS vedtægter
|  FORSIDE  |  LINKS  |

 

Dansk Model Sejlklub

VEDTÆGTER

11. maj 1995

§1.Klubbens navn er: Dansk Model Sejlklub.
Klubben er stiftet den 30. september 1938.
Standeren er Rød med initialerne DMS i hvidt.
 
§2.Klubbens formål er, at fremme modelsejlsporten, og ved oplysningsarbejde,
at skabe interesse for bygning af , og sejlads med modelsejlbåde.
 
§3.Klubben består af en Senior- & Junior-afdeling.
Junior-afdelingen består af medlemmer under 18 år, derefter overgår de til Senior-afdelingen.
 
§4.Kontingent + Gebyrer fastsættes af generalforsamlingen.
For dette kontingent erholder hvert aktivt medlem plads i Bådehuset til modelbåde, så vidt pladsen tillader det.
Passive medlemmer har ingen stemmeret.
 
§5.

Indbetalingskort til kontingent for det kommende år, tilsendes medlemmerne.
Kontingentet betales kvartalsvis forud, med forfaldsdato:
4/1 - 4/4 - 4/7 - 4/10.
Er kontingentet ikke betalt senest 8 dage efter forfaldsdatoen, udsendes Rykkerskrivelse,
samtidig med at kvartalskontingentet forhøjes med det af generalforsamlingen fastsatte Gebyr,
til dækning af diverse opkrævningsomkostninger.
Er kontingentet + Rykkergebyr ikke betalt senest 14 dage efter modtagelse af Rykkerskrivelsen,
slettes medlemmet af foreningen.
 

§6.Optagelsesblanketter samt LOVE for DMS udleveres til potentielle medlemmer.
Medlemmer under 18 år skal have forældres eller værges samtykke, inden de kan optages i klubben.
Bestyrelsen kan godkende eller afvise optagelse af nye medlemmer.
Afvises medlemmet, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor den endelige
beslutning om medlemmets optagelse træffes.
Godkendte medlemmer modtager inden 8 dage fra godkendelsen brev med praktiske oplysninger,
samt Giroindbetalingskort til kontingent-betaling.
Udmeldelse sker skriftligt til formanden, med mindst en måneds varsel, og medfører,
at medlemmet intet krav har på klubben, ligesom det er en selvfølge, at medlemmet forinden har ordnet sit forhold til klubben.
 
§7.Bestyrelsen består af: Formand, Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubbens anliggender, dog skal forhold af større
betydning altid forelægges en generalforsamling til godkendelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede.
 
§8.Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når dette er fornødent, og når mindst 2
af bestyrelsens medlemmer forlanger det.
Formandens stemme er den afgørende ved stemmelighed.
I tilfælde af formandens forfald fungerer Kassereren.
 
§9.

Formanden opbevarer klubbens arkiv,
- fører forhandlingsprotokollen,
- samt foretager korrespondancen.
 

§10.Kassereren fører medlemsprotokoller og Regnskabsbøger, - Indkræver kontingent, - betaler
de af bestyrelsen anviste udgifter, - og aflægger årligt specificeret regnskab, som før
generalforsamlingens afholdelse efterses og godkendes af Revisoren.
 
§11.Ordinær generalforsamling afholdes mellem 1. april & 1. juni hvert år. Indkaldelse sker ved
skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 8 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest
2 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
§12.Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og skal gøre dette , når mindst
5 medlemmer skriftligt forlanger det, og senest 14 dage efter begæringen.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som ordinær.
 
§13.Til vedtagelse af lovændringer, kræves enten 2/3 stemmer af de tilstedeværende, eller
simpelt stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Klubben kan ikke opløses, når mindst 1/3 af medlemmerne stemmer for dens beståen.
Afstemning foretages ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning ske, når blot 1 medlem forlanger det.
 
§14.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende.:
  1. Formandens Beretning.
  2. Forhandlingsprotokol.
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg: På ulige årstal vælges: Formand, et Bestyrelsesmedlem og en Revisor.
      På lige årstal vælges: Kasserer, et Bestyrelsesmedlem og en suppleant.
  6. Eventuelt.
 

§15.Når et medlem modarbejder klubbens interesser eller anseelse, eller på anden måde skader
klubben; kan vedkommende ekskluderes.
 

Printvenlig version: